Avrupa Kürt Halk Meclisleri Tüzüğü

AVRUPA KÜRT HALK MECLİSLERİ TÜZÜĞÜ

A-Ad ve Tanım:
Adı Bölge
Demokratik Kürt Halk Meclisi’dir, ilgili bölgenin ismi ile anılır ve kısa adı Halk Meclisidir.
Avrupa’da yaşayan Kürt halkının özgürlük, demokrasi ve barış talebini savunan; ekolojik-demokratik ve cinsiyet özgürlükçü toplumu, uluslararası birlik, dayanışma ve halkların kardeşliğini esas alan; otoriter, teokratik, monarşik ve faşist devlet yapılamasını reddeden; demokrat, bilimsel sosyalist ve hümaniter birey ve kuruluşların içinde yer aldığı bölgenin en üst koordinasyonu ev demokratik platformudur. İşleyişini, çalışma tarzını, rapor-genelge sistemini, örgütlenme biçimini, iç düzenleme ve görevlendirme sistemini demokratik yöntemle belirler. Bulunduğu-ülkenin yasalarını ve hukukunu da gözeterek örgütleme ve çalışmalarını sürdürür.

B- Amacı:
Avrupa’da bulunan Kürt halkının Demokratik Konfederalizm esasına uygun olarak dilini ve kültürel değerlerini korumak; demokratik Kürt ulusal bilincini yaratmak; dayanışma ve
yardımlaşma ruhunu geliştirip birbirlerine destek sunmak amacıyla tüm Kürtleri demokratik bir düşünce, anlayış ve felsefe etrafında özgür bir toplum düzeyine çıkartmak; Demokratik Konfederalizm ilkesine göre örgütleyip iradi bir güç haline getirmek; bulunduğu ülkede karşılaştığı sosyal, kültürel, bürokratik, ekonomik, dil, vb. sorunları çözmek; değişik halklar, kültürel gruplar, azınlıklar, inanç ve hümaniter kesimlerle birlik ve dayanışmada bulunmaktır.

C-
Temel Prensipler:
1. Halk Meclisi, demokratik, ekolojik, cinsiyet özgürlükçü toplum paradigmasını esas alan bir örgütlenme modeli olup, halk ve kurumlar adına hareket eden bir yapılanmadır.
2. Bölgede yaşayan Kürt halkının siyasal, ideolojik, kültürel, sosyal ve manevi ihtiyaçlarını esas alarak, komisyonlar biçiminde örgütlenir. Komisyonlar alan özgünlüklerindeki ihtiyaçlar esas alınarak oluşturulur.
3. Halk Meclisi; demokratik, katılımcı ve doğrudan demokrasinin uygulama alanıdır. Bu nedenle hiyerarşik mekanizmaya bağlı olmaksızın planlamalar yapar, kararlar alır ve uygular. Ancak ortak amaçlar için planlamaların hazırlanması, çalışmaların eş güdümü ve koordinasyonu bakımından CDK ile eş güdüm halinde çalışır.
4. Halk Meclisi; Kürdistan, Ortadoğu ve Dünya’daki siyasal, sosyal ve kültürel gelişmeleri yakından takip eder. Özelliklede Kürdistan ve Ortadoğu’da demokrasi ve insan haklarının gelişmesine aktif katkı sunmayı benimser. Bu amaçla, Ortadoğu ve Kürdistan’daki benzer kurumlarla birlikte çalışmayı hedefler.
5. Geleneksel toplum yaşamından kaynaklanan kadın aleyhindeki cinsiyet eşitsizliğine karşı mücadele eder, kadın lehinde pozitif ayrımcılık ilkelerini gözetir. Aynı şekilde çocuk ve yaşlılar için de aynı ilkeye sadık kalır.
6. Halk Meclisi; ilgi bölgede yaşayan tüm Kürdistanlıların birliğini özendirici çalışmalar yapar. Buna göre seminer ve paneller düzenleyerek demokratik Kürt uluslaşmasına katkı sunmayı hedefler.
7. Halk Meclisi; Kürtçenin bütün lehçelerinin öğretilmesi, geliştirilmesi ve kullanımı için programlar yapar. Alanlarda daha çok anadilde eğitim biçiminde çocuklara yönelik kurslar düzenler. Kürt dilini ve kültürünü uluslararası bir statüye kavuşturabilmek için resmi makamlar ve bu konuyla ilgili kuruluşları nezdinde girişimlerde bulunur. Ve aynı zamanda Birleşmiş Milletler alt komisyonları nezdinde de benzer çalışmalar yapar.
8. Halk Meclisi, bölgedeki faaliyet yürüten demokratik, Türkiyeli ve Ortadoğulu grup ve kurumlarla ortak paydalarda ilişkiler geliştirir ve dayanışma içerisine girmeyi amaçlar.
9. Kürt halkının özgürlük mücadelesi Bölgedeki sivil toplum örgütleri partileri, o bolge halkına ve bölgede yaşayan yabancı topluma tanıtır. Buna göre; Bu çalışmayı kitle hareketine dayalı diplomasi çalışmasının temel taşı olarak görür. Bölgede faaliyet yürüten demokrat ve ilerici kesimlerle dayanışma ve eylem birlikteliğini esas alır. Tüm bu çalışmalarla bölgede yaşayan yerli ve yabancı toplulukların Kürdistanözgürlük mücadelesi ile dayanışma ve dostluk ilişkilerinin geliştirilmesini esas alır.
10. Kendi çalışmaları ve dönemsel gelişmeler hakkındaki görüşlerini kamuoyuna yansıtmak için basın açıklamaları, bildiri ve broşür yayınlar, yürüyüş, miting, gösteri, festival vb. etkinlikler düzenler.
11. Bölgede yaşayan insanlarımızın buradaki pratik yaşamdan kaynaklı sorunlarına çözüm üretmek için çalışmalar yapar. Benzer sorunları yaşayan kesimlerle işbirliği geliştirir.
12. Halk Meclisi; Kürdistan Demokratik Konfederalizm Önderi Sayın Abdullah ÖCALAN´ın tutukluluk sürecini ve tecrit koşullarını yakından takip eder ve demokratiktavrını ortaya koyar.
13. Demokratik Kürt Halk Meclisi; Kürdistan´ın Bakûr, Başûr, Rojhilat ve Rojava parçalarında yaşanan gelişmeler karşısında duyarlı davranır.
14. Kadına karşı şiddet uygulayan bireyler meclis yönetim ve komisyonlarında yer alamaz.
15. Halk Meclisi; kadının eşitliğini ve özgürlüğünü esas alır. Meclis ilanıyla birlikte iki evlilik yapan bireyler meclis yönetim ve komisyonlarında yer alamaz.
16. Halk Meclisi ekolojiyi eşit ve özgür bir diyalektik öğe olarak görür.

D- Halk Meclislerinin Organları ve İşleyiş:

I- Bölge Halk Meclisleri Ve İşleyişi:
1-Bölge Halk Meclisleri; bölge ve alan komisyon üyelerinin toplamından oluşurlar.
2-Bölge Halk Meclisleri katılımcı, paylaşımcı ve doğrudan demokrasinin uygulama alanıdırlar. Bu nedenle hiyerarşik mekanizmaya bağlı olmaksızın karar alır, planlamalar yapar ve uygulamaya geçirirler. Ancak genel ve ortak amaçlar için planlamaların hazırlanması, çalışmaların eşgüdümü ve koordinasyonu bakımından Avrupa Demokratik Toplum Koordinasyonu ile eşgüdüm içinde çalışırlar.
3- Bölge halk meclisleri seçim ve demokratik katılım ilkesine göre çalışırlar.
4-Bölge Halk Meclisi Yönetimleri; bütün bölge ve alan komisyon sözcülerinden, bölge meclisi başkanı ile alan meclisi başkanlarından oluşur.
5-Meclis yönetimi kendi içinde yapacağı iş bölümüne bağlı olarak, en az 5 kişiden oluşan koordinasyonlarını seçer.
6-Bölge Halk Meclisi yönetimi Avrupa Demokratik Toplum Koordinasyonunun planlaması ile bölgenin planlamasını hayata geçirerek, komisyonların çalışmalarını koordine etmekten sorumludurlar.
7- Yönetimler ayda bir, koordinasyonlar ise 15 günde bir toplantılarını yaparlar
8- Bölge Halk Meclisi Yönetimi; iki toplantı arasındaki tüm güncel-pratik çalışmalardan sorumludur.
9- Bölge yönetimi, koordinasyon, alan meclisi başkanları ve komisyon sözcüleri toplantıya faaliyet raporları ile birlikte katılırlar.

II- Alan Halk Meclisleri:
1-Alan Meclisleri kitlenin sosyal, siyasal, kültürel ve ekonomik ihtiyaçlarına ve özgünlüklerine göre komisyonlar şeklinde örgütlendirilir.
2-Alan Meclisi, alanla ilgili tek karar organıdır. Alandaki tüm komisyonların üyelerinden oluşur. Alan meclisleri iki ayda bir toplanır.
3-Alan Halk Meclisi yönetimleri; Alan Meclis başkanları ile alanlarda bulunan komisyon sözcülerinden oluşur.
4-Meclis yönetimleri kendi içinde yapacakları iş bölümüne göre, en az 3 kişilik koordinasyonlarını seçerler.
5-Alan Halk Meclisleri, Bölge Halk Meclislerinin alan temsili olup Bölge Halk Meclislerinin işleyişine tabidirler.
6-Alan Halk Meclisleri Yönetimi; iki toplantı arasındaki tüm genel-pratik çalışmalardan sorumludurlar.
7-Yönetimler ayda bir, koordinasyonlar ise 15 günde bir toplantılarını yaparlar.

III-İşleyişe İlişkin Temel Esaslar
1- Meclis çalışmasına katılım gönüllülük ve sorumluluk esasına göredir. Üye gerekli gördüğü hallerde gerekçesini komisyon ve meclis yönetimine yazılı olarak sunar, onay aldıktan sonra görevden ayrılabilir.
2-Aidatını ödemeyen kişi halk meclisinin hiç bir organında yer alamaz.
3-Meclis delegeleri, halkoyuyla bir yıl için seçilirler.
5-Delege olmak için aday olan kişilerin yurtseverlik değerlerine bağlı olması, akli dengesinin yerinde olması, yüz kızartıcı suç işlememiş olması zorunludur.
6-Her delege meclis platformlarında görüş belirtme, öneri ve düşünce sunma hakkına sahiptir.
7-Meclis üyeleri kendi iç sorunlarını, ortaya çıkan eksiklik ve yetmezliklerini eleştiri-özeleştiri yöntemiyle çözerler.
8-Halk meclisi yıllık genel kurul toplantısında, Halk Meclisi başkanı ve yardımcılarını seçer. Halk Meclisi başkan ve yardımcılarının görev süreleri bir yıldır. Genel kurulda yeniden aday olabilirler.
9-Bölge ve alan Halk Meclisi başkanları yıllık kongrelerde delegelerin gizli oy, açık sayımla ilk turda salt çoğunluk esasına göre seçilirler. İlk turda salt çoğunluk sağlanamadığı taktirde ikinci turda en çok oyu alan aday başkan seçilir.
10-Meclis Başkanları, istisnai durumların dışında- meclis üyelerinin beşte birinin teklifi ve tüm delegelerin salt çoğunluğunun kararıyla görevden alınabilirler.
11-Tüm seçimlerde delegelerin bir oy kullanma hakkı vardır. Bu hak başkalarına devredilemez.
12- Bölge ve Alan Meclisleri tüm üyelerinin katılımıyla üç ayda bir periyodik toplantılarını yaparlar. Gerek görüldüğünde veya ivedilik arz eden durumlarda, yönetim veya üyelerinin 1 /5′ inin çağrısı ile olağanüstü toplantılar yapabilirler.
13-Bölge ve Alan Meclisleri Yönetimlerinin temel görevleri; alınan kararların hayata geçirilmesini sağlamak, komisyonların çalışmalarını denetlemek, genel faaliyetleri koordine ederek, amacına uygun bir biçimde hedeflere ulaşmaktır.
14-Bölge ve Alan meclisleri, komisyon üyelerinden birini veya bir kaçını görevden alma veya komisyon çalışmalarını askıya alma yetkisine sahiptirler.

E-Komisyonlar,
Komisyonların Amacı Ve İşleyişi:
1-Demokratik-ekolojik-cinsiyet özgürlükçü, katılımcı, üretken ve farklılıklara kendi içinde hoş görü esasını taşıyan Demokratik Halk meclislerinin temel örgütleme biçimi komisyonlardır. Meclislerin faaliyetlerinden komisyonlar sorumlu olduğu gibi, her üye kendini çalışmalardan birinci derecede sorumlu görür.
2-Her komisyon kendi ihtiyaçlarına göre alt birimlerini oluşturabilir.
3- Her komisyon demokratik esaslar çerçevesinde sözcüsünü belirler.
4- Komisyonlar kendi iç toplantı tarihlerini kendileri belirler.
5- Komisyon üyeleri bir yıllığına göreve seçilir ve bir dahaki kongrede tekrar aday olabilirler.
6- Komisyon üyelerinden bu süre içinde görev yapamaz duruma gelmiş üyelerin yerine yeni üyeler seçilir.
7- Bölge ve alan halk meclisleri, alanın ihtiyaçları ve gücü dikkate alınarak komisyonlarını oluşturur.
8- Komisyon sözcüleri 15 günde bir meclis yönetimine çalışma raporlarını sunarlar.
9-Komisyonlar, koşulların uygun olmadığı yerlerde ilk yıl için atama ile oluşturulabilir. İkinci yıldan itibaren Bölge Halk Meclisi ve Alan meclislerinin yıllık genel kurullarınca demokratik seçim esaslarına göre seçilir.
10-Temel komisyonlar; Örgütleme, Barış ve Uzlaşı, Kadın, Gençlik, Maliye, Kültür-Sanat, Ekoloji, Dış ilişkiler, Eğitim, sosyal alan komisyon, parça özgünlükleri, Kurumlar ve inançlar. Bunların dışında her bölgenin özgünlüğü çerçevesinde ihtiyaca göre yeni komisyonların da kurulması mümkündür.

Komisyonlar:

1-Örgütlenme Komisyonu:
İnsanın her bakımdan ileri bir yaşama ulaşmasını, halkların ulusal kimliklerini elde etmelerini, sınıf ve toplulukların kolektif bir düşünce ve emek yoğunlaşmasını sağlayan en önemli araç örgütleme olmuştur. Halkların ulusal ve halksal kimliğe; özgürlük gerçekliğine, demokratik toplum ve insanca yaşama bilincine ulaşmasını sağlayan en önemli olgulardan birisi, güçlü bir örgütleme aracını yaratmış olmalarıdır. Bu nedenle örgütleme Kürtler için de olmazsa olmazdır. Örgütleme özgürlüğün, adaletli yaşamın, onurlu bir barışın, demokratik uluslaşma ve halk gerçeğine dayanan bir iradenin ortaya çıkmasının garantisidir.

Buna Göre:
a) Örgütleme komisyonunun amacı toplumu tekçi ve merkezi bir örgütleme yerine, farklılıkların ve özgünlüklerin kendisini ifade edebildiği, pratik yaşamda uygulama alanı bulduğu demokratik bir toplumun temel dayanaklarını oluşturmaktır.
b) Komisyon kitle içinde aktif şekilde yer alan bireylerden oluşur.
c) Temel görev alanı Avrupa’ya göç etmek zorunda kalmış Kürt halkının ulusal, sosyal, siyasal, kültürel özelliklerini de koruyacak bir örgütlenmeyi sağlamaktır.
d) Örgütleme komisyonu bölgelerin özgünlüklerine ve halkın ihtiyaçlarına göre cins, yaş, eğitim, inançsal tercihler ile ilgi alanlarını tespit ederek farklı örgütlenmeler oluşturur.
e) Özgürlük mücadelesinin ideolojisinin halkın içinde örgütlendirilmesi, güncel politik, ekonomik, eylemsel çalışmalarının yürütülmesini sağlar.
f) Örgütleme Komisyonu Kürdistan’ın dört parçasından Avrupa’ya göç etmiş halkımızla ulusal, sosyal, kültürel ve toplumsal amaçlar çerçevesinde ve özgünlüklere göre kalıcı ilişki kurar ve bu ilişkinin sürekliliğini sağlar.

2-Kadın Komisyonu:
Toplumsal cinsiyetçiliğin aşılması, kadına yönelik her türlü şiddetin ortadan kaldırılması, kadının her alanda eşit ve özgür bir temelde katılım sağlaması için mücadele etmeyi temel görev bilir. Özgür kadın hareketinin gelişimi amacıyla kadınların demokrasi ve özgürlük bilinci ile eğitilmesi ve özgün örgütlendirilmesi çalışmaları ile beraber, başta Kürt kadını olmak üzere, kadının siyasi ve sosyal yaşam içinde aktif bir konuma kavuşturulması için çalışmalar yürütür, bu amaca yönelik bütün çalışmaları destekler.
Buna Göre:
a) Demokratik, Ekolojik, Cinsiyet
Özgürlükçü Toplum Projesi ve kadın kurtuluş ideolojisi doğrultusunda, toplumun farklı kesimlerinden kadınlarını örgütlemeyi, kadına bu doğrultuda bilinç kazandırmayı amaçlar.
b) Kadının ulusal, sosyal ve siyasal bilincinin geliştirilmesi amacıyla çalışmalar yürütür; bu amaçla eğitim, kültür, meslek edinme, dil vb hizmetler için projeler ve pratik uygulama olanakları hazırlar. Faaliyet yürüttüğü bölgenin sosyal yapısını ve özgünlüklerini dikkate alarak topumun eğitilip dönüştürülmesini ve örgütlendirilmesini esas alır.
c) Komisyon, çalışmasını salt Kürt kadınları ile sinirli tutmayıp, diğer halklara mensup kadınlarla uzun vadeli ilişkiler geliştirmeyi amaçlar. Bunun için ortak çalışma alanları ve platformlar oluşturur.
d) Erkek cinsiyetçi toplum yasalarını ve tek yanlı sözleşmelerini, cins eşitliği lehine çevirerek kadının Toplumsal Sözleşmesinin gönüllü, katılımcı, demokrasiyi temel alan yasalarını hayata geçirmek.
e) Bölge halk meclislerindeki kadın komisyonu, Bölge Kadın Meclisi tarafından seçimle belirlenecek olan kadın temsilcilerinden oluşturulur. Bölge Kadın Meclislerinin oluşturulamadığı bölgelerde ise, kadın temsilciler yerel bölge kadın yapısı içinde seçimle belirlenecek olan temsilcilerden oluşturulur.
f) Bölge halk meclisindeki kadın komisyonları, Kadın Meclisinin de doğal üyesidir ve Kadın Meclisiyle ortaklasa çalışıp, ortak planlamalara gider.
g) Halk meclislerindeki kadın, kadın hareketi temsiliyetini esas alarak yer alır.

3-Gençlik
Komisyonu:
Kürdistanlı gençliğin kimlik, kültür ve ulusal değerlere bağlılık temelinde yetiştirilmesi, ülke ile ilişkilerinin canlı tutulması, bulundukları alanlarda eğitim ve üretim dışı kalmaması, zararlı ve kötü alışkanlıklardan korunması için, başta dernek ve vakıflar olmak üzere, her türlü demokratik örgütlenme çalışmasını yürütür. Gençlerin toplumsal, sosyal, kültürel ve sportif ihtiyaçları ve gelişimi için Kürt toplumunun yaşadığı tüm alanlarda yaygın gençlik örgütlenmesi çalışmalarını yürütür.
Buna Göre:
a) Gençliğin sosyal, siyasal, kültürel ve sportif alanlarda örgütlendirilmesini esas alır, toplumun değiştirilip dönüştürülmesinde gençlik potansiyelini harekete geçirir.
b) Gençliği, Kürt ulusal ve toplumsal bilinci ile Avrupa’nın demokratik değerleri çerçevesinde eğitir. Gençliği içki, uyuşturucu ve diğer kötü alışkanlıklardan korumak amacıyla
sosyal, siyasal, eğitsel, kültürel, sportif faaliyetler temelinde örgütler.
c) Okuyan, çalışan ve işsiz gençliğe ilişkin ayrı ve özgün projeler hazırlayarak, ihtiyaçlara ve koşullara uygun aktiviteler ve etkinlikler düzenler.
d) Bölgede bir potansiyel oluşturan üniversiteli gençlikle ilişki kurularak bu kategorinin özgünlüğünü esas alan, geniş ve esnek bir örgütlenme temelinde kalıcı ilişkiler yaratır.
e) Bölgedeki Kürt gençliğinin iç ilişkilerinin kalıcı ve sürekli bir düzeye kavuşturulması kadar, yaşanılan ülkenin gençlik örgütleri, sivil toplum inisiyatifleri ve gençlik kulüpleri ile ortak platformlar oluşturur.
f) Özgürlük ideolojisinin yaşamsallaştırılmasının yanı sıra, güncel politik ihtiyaçlar temelinde siyasal eylemliliklerin geliştirilmesiyle beraber, gelişen eylemliliklere aktif katılım sağlar.

4-Barış ve Uzlaşı Komisyonu:
Barış ve Uzlaşı Komisyonu, alanda yaşanan toplumsal rahatsızlıkları, bireyler arasındaki ihtilaf ve husumeti çözmek amacıyla oluşturulmuştur. Komisyonun meşruiyetini, vereceği kararı başından itibaren kabul ederek onun hakemliğini kabul eden, tarafların iradesi ve meclisin verdiği yetkiden alır. Komisyonun işleyişi, aracısız ve bürokratik formaliteleri olmayan en demokratik bir sistem olmaktadır.
Barış ve Uzlaşı Komisyonu’na aday olacak kişilerin toplum içinde saygınlığı ve inanırlığı kadar, birikimi ve tecrübesi de olmalıdır. Komisyonun görevi bölge ve alanlardaki toplumsal sorunları, aşiret, mezhep çelişkilerini, kişiler arasındaki geleneksel sorunlarla ticari ihtilafları, tarafsız ve adil bir şekilde sonuçlandırmaktır.
Buna Göre:
a) Barış ve Uzlaşı Komisyonları alan kongrelerinde, meclis yönetiminin teklifi ve halk meclisinin onayı ile 1 yıllık süre için seçilirler.
b) Komisyonun görev süresi 1 yıldır. Komisyon üyeleri yeniden aday olabilir ve seçilebilirler. Barış ve Uzlaşı Komisyonu alanın ihtiyacına göre en az 5 kişiden oluşturulur. Komisyon ihtiyaçlar temelinde alt komiteler oluşturabilir.
c) Barış ve Uzlaşı Komisyonlarının yetkileri bulundukları alanla sınırlıdır. İki alanı veya daha fazla alanı ilgilendiren konularda, yetkili makam o bölgedeki tüm alanların
Barış ve Uzlaşı Komisyonlarının sözcülerinden oluşan üst kuruldur.
d) Barış ve Uzlaşı Komisyonuna tüm başvurular yazılı olarak yapılır. Komisyon sorunu ele almadan önce taraflarla ilişkiye geçerek, komisyonun amacı ve işleyişi hakkında bilgilendirir. Her iki tarafın da komisyonun vereceği kararı tanıma taahhüdünden sonra komisyon ihtilafı ele alarak karara bağlar.
e) Komisyon kararlarını, tarafların yazılı ve sözlü beyanları ile tanıkların ifadelerine, sunulan çeşitli delillere dayanarak verir. Bunun dışında hiçbir birey, görevli, kurum,
merci komisyonun önüne gelen sorunlara taraf olamaz. Karar sürecine etki yapacak beyan, ilişki ve tutumlar içine giremez.
f) Komisyon kararlarına karşı 7 gün içinde Bölge Halk Meclisi’ne yazılı itiraz hakkı vardır. Bölge Halk Meclisi, Barış ve Uzlaşı Komisyonunun verdiği kararın yerinde olup olmadığını inceleme yetkisine sahip değildir. Kararın uygun olup olmadığı hakkında görüş ve karar bildiremez. Ancak verilen kararda usul ve işleyiş açısından eksiklikler mevcut ise (taraflar veya tanıklar dinlenmemiş, sunulan kanıtlar incelenmemiş, davaya dışarıdan etki yapacak ciddi müdahaleler gerçekleşmiş ise) davayı yeniden görülmek üzere
komisyona gönderebilir.
g) Bölge Halk Meclisi, davanın yeniden görülmek üzere komisyona gönderirse, komisyon söz konusu eksikleri giderdikten sonra davayı yeniden ele alarak karar verir. Bu karar önceki kararın aynısı olabileceği gibi yeni bir karar da olabilir.
h) Barış ve Uzlaşı Komisyonu çalışmalarında büyük bedellerle yaratılan ulusal değerleri korumayı esas alır. Ulusal değerlere karşı ve toplumsal görevlerin yerine getirilmediği durumlarda suç durumunu teşkil eden yaklaşımlara, herhangi bir şikâyet başvurusunu beklemeden müdahale yetkisine sahiptir.
i) Komisyon alanlarda yaşanan tüm toplumsal sorunları ele alıp çözüme kavuşturmada ve alınan kararların uygulanmasından sorumludur.
j) Çözüme kavuşturulan toplumsal sorunlarda gerekli görülen durumlarda ekonomik yaptırımlara gider.
k) Barış ve Uzlaşı Komisyonu ekonomik olarak da bağımsızdır. Ancak faaliyetlerini sürdürebilmesi için asgari düzeyde de olsa bir bütçeye ihtiyacı vardır. Telefon, faks, fotokopi, araba ve bilet masrafları gibi olağan masraflar, her davanın konusuna ve kapsamına göre taraflardan alınır. Komisyon aldığı harç karşılığında muhataplarına resmi
makbuz verir ve bunu ilgili davanın kayıtlarına geçirir.
l) Komisyon, kararlarını tarafların yazılı ve sözlü beyanları ile tanıkların ifadelerine, sunulan çeşitli delillere dayanarak verir. Bunun dışında hiçbir birey, görevli, kurum,
merci komisyonun önüne gelen sorunlara taraf olamaz.
m) Barış ve Uzlaşı Komisyonu üyeleri başka komisyonlarda görev alamazlar.
n) Barış ve Uzlaşı Komisyonu, Bölge Halk Meclisine karşı sorumludur ve yaptığı çalışmaları düzenli olarak bölge yönetimi ve Meclis yapısına aktarmakla yükümlüdür.

5-Dış İlişkiler Komisyonu:
Kürdistan Özgürlük mücadelesi haklı ve meşru bir mücadele olmasına ve dünyada birçok benzerleri olmasına rağmen, başta Kürdistan’ı egemenliği altında tutan dört devlet olmak üzere, emperyalist güçler tarafından yoğun bir kuşatma, tecrit ve tasfiye politikası ile karşı karşıyadır. Silahlı mücadele yerine legal siyasal mücadele kararı dünya
kamuoyuna ilan edilmesine rağmen, sürdürülen imha ve tasfiye projesi hala işletilmeye çalışılmaktadır. Kürt halkının muhatabı konumundaki devletler, Avrupa Birliği ve ABD, bir halkın haklı ve meşru haklarını değil; kendi güncel ve ekonomik çıkarlarını esas almaktadırlar. Bu açıdan Kürt Halkı ve kültürünün tanıtılması, Kürdistan Özgürlük mücadelesinin uluslararası platformlarda haklılığının ve meşruluğunun anlatılması ertelenemez önemli bir ulusal görevdir. Çıkarlara ve devletlere dayalı diplomasi ve ittifaklar ortamında,
Kürt halkının özgürlük mücadelesi açısından en doğru ve kalıcı ilişkiler, halklara ve devlet dışı sivil toplum örgütlerine dayalı dış ilişki faaliyetidir. Kısacası madem devletler ısrarla ve bilinçli olarak Kürdistan Özgürlük Mücadelesinin meşruiyetini tanımama, hatta karalamaya yönelik konseptler içinde hareket ediyorlar, o halde dış ilişkiler komisyonu, devletlere yaslanarak, güç odaklarına dayanarak değil; bulunduğu ülkenin halkını esas alan bir diplomatik faaliyet yürütmelidir. Kısacası adına “halk diplomasisi” denen bu çalışma tek tek bireyler üzerinden, devlet yetkilileri ile değil; altta yaygın olarak halklara ve sivil toplum örgütlerine dayanmak durumundadır. Bunun için de eskiden yürütüldüğü şekliyle Avrupa ülkelerinin başkentlerinde oluşturulan ve bireylere dayalı dış ilişki ve diplomasi çalışması ihtiyaçları karşılayamaz. Bunun yerine çok yaygın ve kalıcı ilişkiler temelinde bölgeler düzeyinde geliştirilecek bir dış ilişki çalışmasına ihtiyaç vardır. Bölgede oluşacak Dış İlişkiler Komisyonu, o bölgenin özelliklerine,
bölgedeki sivil toplum örgütleri, dernek, sendika ve siyasal partilerin durumuna göre ilişkiler geliştirmeyi esas almalıdır. Kurulacak ilişkiler sadece Kürt halkının istemleri, talepleri ve yaşanılan zorlukların anlatımı üzerinden değil; bu çevrelerle ortak paylaşım alanları üzerinden kurulmalıdır. Kısacası hep kendisine isteyen, her zaman kendisine talep eden bir tanıtım ve dış ilişki çalışması günümüz ihtiyaçlarına cevap vermediği gibi, muhatapları bakımından da cazip olmamaktadır. Son 7 yılda sıkça tartışılan 3. Alan çalışması, 3 Kuşak haklar mücadelesi, esas olarak sadece Kürtlerin kendi başına yürüteceği bir “iç faaliyet” olmayıp; istemleri ve hakları birbirine benzeyen, çıkarları çakışan farklı gurup ve ulusal toplulukların birleştiği etkili alanlardır. Bu çerçevede sivil toplum kuruluşlarıyla ilişkiler geliştirmek, demokrat, insan haklarından, özgürlükten yana olan tüm kesimlerle ilişki ve ittifaklar geliştirmek, giderek Kürt sorunun çözümünü gündemleştirerek, demokratik kamuoyunu duyarlı kılmak oldukça önemli bir çalışma olmaktadır.
Demokratik kamuoyu ve sivil toplum kuruluşlarının Kürt sorununa ortak edilip, Kürt sorununun çözümünde aktif rol üstlenmelerini sağlamak çalışmalarımızın esasını oluşturmalıdır. Demokratik kitle örgütleriyle ilişkiler geliştirildikçe Kürdistan Halkının Özgürlük Mücadelesi üzerinde geliştirilmek istenen izolasyon ve tecrit politikası kırılarak, etkisizleşecektir.
Buna Göre:
a) Dış ilişkiler komisyonu basta diğer halklardan şahsiyetler olmak üzere, Kürt halkından birçok bireyi bu çalışmalara katarak genişleme ve açılımı esas alır
b) Dış ilişkiler komisyonu özgürlük mücadelesi stratejisi ve politik çizgisini daha iyi temsil edebilmek amacıyla kendi bünyesinde eğitsel çalışmalar geliştirir.
c) Dış ilişkiler komisyonu basta demokratik kitle örgütleri olmak üzere, çözümde rol oynayabilecek tüm kurum, siyasi parti ve kişiliklerle ilişkiler geliştirmeyi esas alır.
d) Dış ilişkiler komisyonu tüm olanakları kullanarak ülkedeki kurumlarla koordineli olarak ülkeye yönelik projeler geliştirir.
e) Özgürlük mücadelesinin imkânlarıyla geliştirilen ilişkilerin bireysel tasarruf temelinde kullanılmasına izin vermemek için kolektif ve ortak çalışma tarzını esas alır.
f) Bölgede halkın sosyal, bürokratik, sağlık sorunlarına ilişkin çözümleyici yaklaşımı esas alır, yabancı kurum ve kuruluşlar ile projeler geliştirir.
g) Bölgede vatandaşlık statüsünde olan insanlarımızın ulusal ve yerel politikada yer almalarını teşvik eder, aktif olarak yer alır ve buna uygun ittifak politikaları geliştirilir.
h) Yaşadığı ülkedeki sorunlara yönelik ortaya çıkan halk oylamalarında tutum belirler, halkı bilgilendirme çalışması yapar ve aktif tavır alır.
i) Bölgede uyum ve entegrasyon politikasını karşılıklı kimliklerin eşitsel birlikteliğini esas alarak yürütür.

6-Eğitim Komisyonu:
İşgalci güçler tarafından sömürülen ve yönetilen Kürt Halkı kendi ulusal kurumlaşmalarını yaratamadığından, egemen güçler tarafından bilinçli olarak eğitimsiz, çağın gelişmelerinden uzak, bilinçsiz ve geri bırakılmıştır. Bilimsel, düşünsel, felsefi ve siyasal olarak adeta yaşadığımız cağın dışına itilmişlerdir. Eğitim adına egemen güçler
Kürtleri asimile ve eritmeyi esas alan bir politika gütmüşlerdir. Egemen güçlerin yürüttüğü eğitim sistemi kürdü kendi gerçekliğinden uzaklaştıran, adeta tanınmaz hale getiren ve sürekli kendi düşmanına hizmet eden, kendi gerçekliğinden kaçan bir karakter oluşumuna yol açmıştır. Özgürlük hareketi tüm bu toplumsal geriliklere bir müdahale hareketi olarak ortaya çıkmıştır. Özgürlük hareketi mücadelesinde egemen güçler ile mücadeleden önce basta tüm bu toplumsal gerilik ve cehalet düzeyini aşma, kendi toplumunu eğitme, kendi gerçekliğiyle buluşturma ve ulusal demokratik hakları için mücadele eden, örgütlü bir halk yaratma en öncelikli hedefi olmuştur. Bunun için Kürdistan Özgürlük mücadelesinde eğitim çalışması Önderliksel bir çalışma olarak stratejik düzeyde ele alınmıştır. Halk Önderliği çalışmalarının büyük bir bölümünü halkın ve ulusal kadrolarının eğitimine vermiştir. Kürdistan Özgürlük mücadelesinin bu düzeye gelişinde Önderliksel eğitim çalışmalarının payı belirleyicidir. Uluslararası komplo gelişirken hedef
alınan temel bir çalışmada Önderliksel eğitim çalışmalarıdır. Önderliksel eğitim çalışmalarının Kürt Halkının zihninde yol açtığı siyasal, sosyal ve bilimsel devrime tahammül edemeyen güçler buna karşı büyük bir saldırıyla karşılık vermişlerdir. Kürt halkının örgütlü olduğu tüm alanlarda Önderliksel eğitim çalışmalarını kendine esas alması ve bunu tüm gelişmelerin ana kaynağı olduğunu görerek eğitim çalışmalarını da kurumsal bir örgütlülüğe kavuşturması bir zorunluluk olmaktadır.

Bu temelde Halk Meclisi çalışmalarında da eğitim çalışmalarının kurumsal temelde örgütlendirilmesi bir ihtiyaç ve zorunluluk olarak ortaya çıkmıştır. Özellikle içinden geçtiğimiz değişim ve dönüşüm sürecinin kadrolar ve halk boyutunda yeterince kavranıp bilince çıkarılamadığından, buna yönelik ciddi bir eğitim çalışması geliştirilmesine
ihtiyaç vardır. Bununla beraber her bölgede yasayan halkın farklı farklı sosyo-ekonomik, kültürel ihtiyaçları vardır ve bu ihtiyaçlara göre eğitim çalışmalarının geliştirilmesine ihtiyaç vardır. Eğitim komisyonu yasadığı alan ve çevrenin eğitim ihtiyaçlarını tespit ederek buna denk düşen eğitim politikaları geliştirir. Yine ülke dışında
yaşayan halkımızın sosyal ve siyasal sorunlarını tespit ederek onlarla ilgilenmeyi ve bu sorunları giderme temelinde faaliyetlilikler geliştirmeyi kendine esas alır.
Buna Göre:
a) Eğitim komisyonu özgürlük mücadelesinin felsefesini esas alan bir eğitim çalışmasını kendi komisyon üyeleri içinde uygular.
b) Eğitim komisyonu üyeleri bu eğitim çalışmalarını Meclisin diğer komisyonlarına eğitim çalışmaları ve toplantılar seklinde taşırır.
c) Eğitim komisyonu bu eğitim çalışmalarını periyodik aralıklarla halka taşırır ve gruplar oluşturarak eğitim çalışmaları yapar.
d) Kitlelerin güncel siyasal gelişmeler karşısında daha fazla duyarlı kılınarak, harekete geçirilmesi noktasında toplumun eğitilip, örgütlendirilmesini gerçekleştirir. Bu temelde seminer ve konferanslar düzenler.
e) Eğitim Komisyonu halkın eğitilip, sürece kanalize edilmesi için başta kendi içinde koşullara göre süreklileşen bir eğitim sistemini geliştirmeyi ve bunun için her türden iletişim aracını devreye sokmayı hedefler.
f) Üslup ve hitabetin kitleleri etkileyip harekete geçirmede büyük öneminin olduğunu bilerek, çekici bir üslup ve etkili hitabeti esas alır.
g) Özgürlük mücadelesine karşı geliştirilen inançsızlık, umutsuzluk, belirsizlik, vb. ideolojik saldırıları zamanında tespit eder, buna karşı etkin ideolojik mücadeleyi esas alır. Bu anlamda başta semtler olmak üzere, alan ve bölge çapında, bire bir ilişkilerden tutalım, dar grup toplantıları ve geniş kitlelerin katıldığı toplantılar yapar. İhtiyaç duyulan konularda söyleşi, tartışma ve seminerler düzenler.
h) İdeolojik mücadelede, örgütlenme faaliyetlerinde ve demokratik eylem çalışmalarında örgütlenme komisyonu ile eşgüdüm halinde çalışır.

7-
Kültür-Sanat Komisyonu:
Kültür ve sanat çalışmaları bir toplumun dönüştürülmesinde, toplumsal aydınlanmanın sağlanmasında önemli rol oynar. Kültür, sanat ve edebiyat alanı, doğası gereği daha esnek ve kabul gören bir alan olduğu gibi, paylaşma ve ortaklığa daha yatkındır.
Kürt dilinin kullanımı, kitlelere mal edilmesi, yaygınlaştırılması, Kürt edebiyatı ve folklorunun tanıtılarak günlük yaşamın bir parçası haline getirilmesi dönemin en etkili çalışmasıdır. Kürt kültürünün baskı ortamından ve yasaklardan kurtarılması kadar, bu kültürünün yeni nesillere mal edilmesi, yaşanılan ülkelerin halklarına, kurumlarına ve
platformlarına taşınarak tanıtılması Kültür-sanat komisyonun temel faaliyetlerindendir.
Buna Göre:
a) Tüm çalışmalarında ulusal kültürün geliştirilmesi, topluma mal edilmesini hedef alır ve özgürlük hareketinin kültür anlayışıyla hareket eder.
b) Kültürel çalışmalarda ulusal değerler temelinde toplumu değiştirip, dönüştürmeyi, bireyleri sağlam yurtseverlik ölçüleriyle donatmayı esas alır. Bunun için gerekli eğitsel çalışmaları geliştirir.
c) Alanlardaki özgün koşullara göre dil-sanat-edebiyat-müzik-folklor-tiyatro ve sinema atölyeleri açar. Bu kollara ilgi duyan kesimlere eğitim vererek üretimi esas alan bir çalışma yürütür.
d) Alanlarda toplumun ihtiyaçlarına göre her türlü kültürel, sanatsal çalışmaları örgütler. Ayrıca bölgede değişik alanlarda var olan kültürel çalışmaların, geliştirilmesini sağlar ve kültürel çalışmaların gelişmesine teşvik eder.
e) Dernek yönetimleri ve derneklerdeki kültür komisyonları ile eşgüdüm ve koordinasyon temelinde çalışır.
f) Bölgede gerçekleştirilen her türlü kitlesel etkinlerin kültürel boyutundan sorumludur.
g) Ülkemizde yaşanan çevresel ve tarihsel yıkımı durdurmak, tarihi eserlerin korunması ve onarımını sağlamak için, uluslararası ve ilgili ülke kuruluşlarıyla ilişkiye geçer, gerekli eylemsel etkinlikler içinde yer alır, ya da örgütlenmesini yapar.

8-Kurumlar Komisyonu:
Kürt Halkının yaşadığı ülkelerde her türlü sorunlarını daha rahat çözmek, bir araya gelip dayanışma içinde olmak ve topluluk konumlarını bulundukları ülkenin yasaları çerçevesinde resmi bir örgütlülüğe kavuşturmak için, başta dernekler olmak üzere çeşitli kurumlara ve kurumlaşmaya ihtiyaç vardır. Kurumlar komisyonu hem kurumlaşmayı teşvik etmek hem de var olan kurumların koordine edilmesini sağlamakla görevlidir.
Buna göre:
a) Özgürlük mücadelemizin siyasallaşıp, legal yasal zeminde siyaset yapmasının temel çalışma sahası kurumsal çalışmalardır.
b) Dernekler, üyelerinin sosyal ve kültürel ihtiyaçlarına uygun kalıcı çalışmalar yürütür; üyelerinin durumuna uygun etkinlikler ve aktiviteler yaratır.
c) Dengi kurumlar ve sivil toplum örgütleri ile ilişkiler geliştirir.
d) Bulunduğu alanda yaşayan Kürt toplumunun tümüne ulaşma hedefi ile çalışmalarını yürütür. Temel hedef olarak dernek üyeliğine dayalı bir ilişki esas alınırken, üyelik dışındaki kategorileri de dernek faaliyetleri ve etkinlikleri içinde aktif kılmayı hedefler.
e) Dernek çalışması, üyelerinin ve üye çevresinin sosyal, kültürel bürokratik vb ihtiyaçlarını karşılar.
f) Derneklerin daha sağlıklı işletilip, toplumun ihtiyaçlarını karşılayan bir kurum haline getirilebilmesi için mali giderlerini kendisi karşılayacak şekilde kendisini örgütler. Kalıcı gelir kaynakları yanında, Projeler hazırlar ve etkinlikler düzenler
g) Derneklerin Halk Meclisi içindeki ilişkisi, olağan ve demokratik bir katılım ilişkisidir. Dernek yönetim ve başkanlarının seçimi, program ve tüzük esasları ile planlamaları federasyon ve konfederasyon ilişkisi ve hukukuna tabidir

9-İnançlar Komisyonu:
Özgürlük mücadelesi Kürt ulusunu oluşturan farklı inanç ve mezheplerin birbirine saygı temelinde, hiç bir baskı sınırlama ve güçlükle karsılaşmadan dini inanışını özgürce yasama koşullarının yaratılması özgürlük mücadelesinin amaçlarındandır. Kürdistan Halkının bir bölümünün Müslüman, bir bölümünün Alevi, bir bölümünün Êzidî, bir bölümünün Hıristiyan olması, geçmişte Kürdistan’ı sömürgeleştiren devletlerin, böl parçala-yönet politikası temelinde sonuna kadar kullanmıştır.
Özgürlük mücadelesinin gelişmesi ile birlikte dini inanışlar, mezhepler ve diğer özelikler geleceğimiz açısından bir tehlike ve bölünme tehdidi değil, aksine bir bahçenin mutlaka yaşaması gereken çiçekleri olarak ele alınmıştır.
Günümüzde dinler arası diyalog, hoşgörü ve paylaşım alanları çoğalırken, Kürdistan halkı açısından da dini inanışlardaki bu farklılık bir eksiklik veya sorun değil aksine farklılıklara hoşgörü kültürünün boy verdiği, demokrasi ve karşılıklı anlayışın, farklı olana tahammülün günlük olarak yaşadığı en dinamik alan olacaktır. Kürdistan Halkı açısından esas tehlike ulusal ve toplumsal gerçekliğinden soyutlanmış, Kürtlüğü inkâr temelinde geliştirilmek istenen mezhepçilik olacaktır. Çünkü sadece Kürt halkı açısından
değil, dünyanın tüm halkları açısından ulus aidiyeti ve dini inanış birbirini dışlayan, birbirine karşı olgular değildir. Dolaysıyla inançlar komisyonunun görev ve sorumlulukları çok geniş ve hayati önemdedir.

Buna Göre:
a) İnançlar komisyonu faaliyet yürütücü bölgenin-alanın özelikleri ve ihtiyaçlarına göre hassas ve duyarlı bir çalışma yürütür.
b) Kürt halkının farklı inanca sahip olan kesimlerin inanıcını ve ibadetini özgürce yapabileceği ortamlar yaratır.
c) Komisyon kitlenin dini inanış ve törenlerini, ibadetini, cenaze, taziye vb. zorunlu ihtiyaçların karşılanması için gerekli çalışmaları yürütür.
d) İnançlar komisyonu, Kürt halkının özgürlüğüne karşı olan güçlerin yaratığı inanç çarpıklığını düzeltir, dinin esas özüne dayalı, Kürt kimliği ve yurtseverlik esaslarına göre mazlumdan yana olma ilkesini esas alır.

10-Basın-Yayın
Komisyonu:
Günümüzde basın ve enformasyon hayatin her alanında önemli bir yere sahiptir. Bu açıdan meclis çalışmalarının ve bölgede yasayan Kürt halkının sosyal kültürel siyasal sorunlarını dile getirip dış kamuoyu ile paylaşarak sağlıklı haber ağı oluşturur.
Buna Göre:
a) Kürt medyasıyla sağlıklı uyumlu bir çalışmayı esas alır.
b) Görsel ve yazılı basına muhabir ağını oluşturur.
c) Projeler çerçevesinde bölgedeki Kürtlerin güncel sorunlarını dile getirecek kültürel içerikli yaşanılan ülke dili ve Kürtçe diliyle periyodik yayınların çıkarılmasını hedefler.
d) Dost basın medya çevresiyle sağlıklı ilişki içerisinde olur.

11-Sosyal Alan
Komisyonu:
Halk meclisinde siyasal sorunlar kadar önem kazanan önemli bir komisyonda sosyal işler komisyonudur. Önemli bir rolü olan sosyal komisyon daha çok sosyal sorunlarla ilgilenip sosyal açıdan rol oynayacaktır.
Buna Göre:
a) Sosyal komisyon tutuklu aileleri ve şehit ailelerine dönük çalışmalarda taziyeler ve başsağlığı vb ziyaretlerde bulunur.
b) Şehit aileleriyle her 3 ayda bir toplantı düzenler ve düzenli olarak şehit ailelerine ziyaretlerde bulunur.
c) Şehit ailelerine dönük gece ve etkinlikler düzenler.
d) Komisyon meclis adına taziye başsağlığı ziyaretlerini aksatmadan yürütür.
e) Çalışmalarını arşive kavuşturarak sistemleştirir.
f) Tutuklu aileleri ve Uluslararası Af Örgü gibi humaniter kuruluşlarla dayanışma içerisinde olur.
g) Yardım kuruluşunu örgütler, bölgede faaliyet yürüten sosyal ve insani yârdim kuruluşlarıyla ilişki içerisinde bulunur, karşılıklı projeler geliştirir.
h) Bölge çapında tek tek bireylerden, ailelerden ve değişik kesimlerden kaynaklanan kopukluk, ilişkisizlik vb. durumlara müdahale eder, bu ilişkilerin yeniden düzenlenmesini hedefler. Bu çerçevede küskün, çalışmalardan kopmuş veya uzaklaştırılmış insanlara ulaşarak, yeniden kazanmanın yanı sıra örgütlü olmayan kitleleri örgütleyerek mücadeleye kazandırır.
i) Birbirini kabul etmeyen, geleneksel toplum alışkanlıklarını dayatan özgür toplum olmanın önünde engelleyici yaklaşım anlayışlarına karşı aktif mücadele yürüterek dönüştürmeyi esas alır.

12- Ekoloji Komisyonu:
Çağımızın en tehlikeli gelişmesi olarak ortaya çıkan çevresel yıkım diye tanımlanabilecek ekolojik dengenin bozulması, tüm insanlığı tehdit etmektedir. Bu tehlikenin dışında Kürdistan’da yürütülen kirli savaşta, ülke coğrafyası ve tarihi özel bir imha sürecine alınmıştır. Yani Kürdistan ve Kürt Halkı genel çevre sorunlarının dışında bir de sömürge
olmasından kaynaklı bir çevresel tehdidi yaşamaktadır. Bunun için Kürt özgürlük mücadelesi, bu çok yönlü tehlikeyi görerek çevresel sorunlar karşısında bir örgütlenme ve bilinçlenme çalışması yürütmek zorundadır. Bu durum ertelenemez bir görev olarak önümüzde durmaktadır.
Buna Göre:
a) Başta ülkemiz olmak üzere dünyanın neresinde olursa olsun çevresel sorunlara karşı tutum içinde olmak, öncelikle insan olmanın bir gereğidir.
b) Çevre ve insan yaşamından kendisini sorumlu hisseden, bunu bir meslek gibi ele alıp mücadelesini veren kişilerden bir ekoloji komisyonu oluşturulur.
c) Kürdistan da yaşanan çevresel ve tarihsel yıkımı durdurmak, tarihi eserlerin korunması ve onarımını sağlamak için, uluslararası kuruluşlarla ilişkiye geçilir, gerekli eylemsel etkinlikler içinde yer alır ya da örgütlenmesini yapar.
d) Komisyon, çevre ve insan yaşamına saygı konusunda toplumu bilinçlendirir, bunun için diğer komisyonların örgütsel gücünü devreye sokar.

13-Parça Özgünlükleri Komisyonu:
Bütün komisyon ve çalışmalarda Kürdistan’ın dört parçasından gelen halkın ve tüm Kürtlerin katılımı esastır. Ancak dört parça gerçeği göz önüne alındığında bazı özgünlüklerin de olduğu göz önündedir. Bu özgünlükleri dikkate almak, parçalar arası kaynaşma ve dayanışmayı güçlendirmek için böyle bir komisyona ihtiyaç vardır.
Buna Göre:
a) Parça Özgünlükleri Komisyonu, adından anlaşılacağı gibi parça özgünlük ve örgütlerinin halk meclisi içinde yürütülen faaliyetlerde daha etkin katılmalarını sağlamak için koordinasyon görevini görür.
b) Komisyon, parça özgünlük ve örgütlerinin var olan yapısını önemseyerek halk meclisi içinde kendilerini daha rahat ifade ve temsil etmeleri için gereken tedbirleri alır.
c) Parça örgütleri kendi özgün planlamalarını yapar, halk meclisi ile uyumlu ve eş güdümü esas alan bir yaklaşım içerisinde olur.
d) Halk meclisi parçalara dönük yapılan eylemsellik surecine aktif destek vererek kendi çalışması olarak görür

Vorheriger ArtikelKapitalist Modernitenin Sorunları Ve Demokratikleşme
Nächster ArtikelKurdische Religionen