Demokratik Konfederalizm

Kürdistan Demokratik Konfederalizminin Dayanakları, Hedefleri ve Görevleri

• Kürdistan Demokratik Konfederalizmi bir devlet sistemi değil, halkın devlet olmayan demokratik sis-temidir. Başta kadınlar ve gençler olmak üzere halkın tüm kesimlerinin kendi demokratik örgütlenme-sini yarattığı, politikayı doğrudan ve özgür-eşit konfederasyon yurttaşlığı temelinde, yerelde kendi özgür yurttaşlık meclislerinde yaptığı bir sistemdir. Dolayısıyla öz güç ve öz yeterlilik ilkesine dayanır. Gücünü halktan alır ve ekonomi de dâhil her alanda öz yeterliliğe ulaşmayı benimser.

• Kürdistan Demokratik Konfederalizmi gücünü toplumsal tarihin derinliklerinden ve Mezopotamya’nın tarihten gelen zengin kültürel birikiminden alır. Klan sisteminden ve aşiret konfederasyonlarından günümüze kadar uygarlık tarihi boyunca devletçi toplum merkezileşmesine girmek istemeyen doğal toplumun demokratik komünal yapısına dayanır.

• Yakın tarih açısından, başta zindanlar ve dağlar olmak üzere bütün alanlarda otuz yılı aşkın süre binlerce şehit vererek yürütülen Özgürlük mücadelesinin içinde yarattığı yurtsever halk
gerçeğine, özgür yaşama ve demokratik örgüt birikim ve tecrübesine dayanır.

• Demokratik Konfederalizm, devletlerin köklü bir reformla demokrasiye duyarlı hale getirilmelerini, demokratikleşme önünde engel olunmamasını ve tüm engellerin kaldırılmasını ister ve bu amaç doğrul-tusunda mücadele eder. Bundan sonra Kürdistan’da üç hukuk geçerli olacaktır: AB Hukuku, Üniter Devlet Hukuku, Demokratik Konfederal Hukuk. Üniter devletler olan Iran, Irak, Türkiye ve Suriye Kürt halkının konfederal hukukunu tanıdıkça Kürt halkı da onlarınkini tanıyacak ve bu temelde uzlaşıya gidebilecektir.

• Demokratik Konfederalizm tüm kültürel varlıkların tanınması, korunması ve kendini ifade özgürlü- ğünü esas alır. Bu temelde Kürt sorununun demokratik çözümünü, Kürt kimliğinin her düzeyde kabulü- nü, Kürt dilinin ve kültürünün geliştirilmesini sağlamayı temel görev bilir. Demokratik Konfederalizm, Ekolojik Toplum Modeli’ni benimser.

• Toplumsal cinsiyet baskılarına çok yönlü karşı durulmasını ve bunun kadın özgürlük mücadelesiyle aşılmasını esas alır. Ekolojiye ve cinsiyet özgürlüğüne dayalı bir demokrasinin Kürt toplumunun olduğu her alanda örgütlenmesini ve her tür gerilik ve gericiliğe karşı bu temelde mücadele edilmesini öngörür. Bireysel hak ve özgürlükleri toplumsal demokrasinin gelişimiyle birleştirir.

• Demokratik Konfederalizm, toplumsal sorunların zora ve şiddete başvurulmadan çözülmesini esas alır, yani barış politikasına dayanır. Ülkeye, halka ve özgürlüklere yönelen saldırılara ve hukukun çiğnenmesine karşı meşru savunma durumunda olur. Demokratik Konfederalizm, Kürt halkının kendi demokrasisini kurma ve kendi toplumsal sistemini organize etme hareketidir.

• İçte demokratik ulusu, dışta ise ulus üstü yapılanmayı ifade eder. Toplumun siyasal, sosyal, ekonomik, kültürel, inanç ve mezhepsel, etnik, cinsiyet özgürlüğüne dayalı, ekolojik, komünal alandaki örgütlenmelerinin birliği ve örgütlenmiş toplumun kendi kendini yönetme organizasyonudur.

• Demokratik Konfederalizm, dört parçaya bölünmüş ve dünyanın her tarafına yayılmış olan Kürt halkının demokratik birliğinin ifadesidir. Kürt ulusunun kendi içindeki sorunların çözümünde demokratik birlik ilkesini esas alır. Milliyetçilik temelindeki devletleşme eğilimlerini çağını doldurmuş ulus- devlet anlayışının bir devamı olarak görür.

• Demokratik Konfederalizm, derin demokratik zihniyete ve özgürlük bilincine dayandığı için, halklar arasında hiçbir ayrım yapmadan tüm halkların eşit-özgür birliğini esas alır. Katı sınırlara dayalı milliyetçi-devletçi ulus yerine demokratik ulusu geliştirir. Bu temelde tüm Ortadoğu halklarının ve demokrasi güçlerinin birliğinden yanadır. Komşu devletlerle ilişkileri, eşit ve özgür birlik ilkesine dayalı olarak siyasal, sosyal ve kültürel hakların yaşamsallaşması temelinde düzenlemeyi öngörür.

DEMOKRATİK KONFEDERALİZMİN İLKELERİ

Beş-on ilke, taslak halindedir, Kürtler, Ortadoğu ve dünya için geçerlidir.

1. Zagros ekosisteminde tarım devrimi oldu. Bu tarım devrimi temelinde 19. yüzyıl başlarına kadar gelindi. 19. yüzyıl başlarında sanayi devrimi oldu. Sanayi devrimi ikinci devrimdir. Bu ikinci devrim ulus devletin oluşmasında rol oynadı. Ulus devlet 20. yüzyıl sonlarına doğru toplumsal gelişmenin, demokrasi ve özgürlüğün önünde en ciddi engel durumuna geldi.

2. Ulusların kendi kaderini tayin hakkı devlet kurma hakkı olarak anlaşıldı. BM modeli yürümüyor, ulus devletler ciddi bir engeldir. Körfez savaşı ve Irak’taki durum bunun kanıtıdır.

3. Bundan çıkışın temel yolu geniş kapsamlı tanımını yapacağımız Demokratik Konfederatif sistemdir. Ulus devlete göre gelişen küresellik değil. Zaten ulus devlet aşılıyor; küreselleşme ulus devleti de aşıyor. Emperyalizm yeni model koyamıyor, sistem krizi derinleşiyor.

4. Tek alternatif demokratik konfederalizmdir. Piramit tarzı bir örgütlenme modelidir; söz, tartışma ve karar topluluklarındır. Tabandan gelen delegeler, en üste kadar, tepede bir koordi-nasyonu oluşturur. Delegeler bir yıllık halkın memurları gibi olur.

5. Ortadoğu’nun çözümü için de demokratik konfederalizm geçerlidir. Kapitalist sistem, emperyal güçlerin dayatmaları demokrasiyi geliştiremez, ancak demokrasiyi istismar edebilir.
Tabandan gelişen demokratik seçeneği egemen kılmak esastır. Toplumsal temelde etnik, dini, sınıfsal farklılıkları gözeten bir sistemdir.

6. Kürdistan içinse kendi kaderini tayin etme hakkı milliyetçi temelde devlet kurmak değil, siyasi sınırları sorun yapmadan, sınırları esas almadan, kendi demokrasilerini kurma hareketidir. İran’da, Türkiye’de, Suriye’de, hatta Irak’ta oluşacak bir Kürt yapılanmasındaki tüm Kürtler bir araya gelerek federasyonları, birleşerek üst konfederalizmi oluşturur.

7. Asıl karar yetkisi köy, mahalle, şehir meclis ve delegelerinindir, dolayısıyla halkın ve tabanındır.

DEMOKRATİK KONFEDERALİZMİN ÖZELLİKLERİ

a. Farklı ve çok katmanlı siyasi oluşumlara açıktır. Yatay ve dikey farklı siyasi oluşumlar mevcut toplumun karmaşık yapısı nedeniyle zorunludur. Merkezi, yerel ve bölgesel siyasi oluşumları denge içinde bir arada tutar. Her biri somut koşullara cevap verdiğinden, çoğulcu siyasi yapı, toplumsal problemlerin en doğru çözüm yollarını bulmaya daha yakındır. Kültürel, etnik, ulusal kimliklerin kendilerini siyasi oluşumlarla ifade etmeleri en doğal haklarıdır. Daha doğrusu, ahlaki ve politik toplumun gereğidir. İster ulus-devlet, ister cumhuriyet, ister burjuva demokrasileri biçimlerinde olsun, devlet gelenekleriyle ilkesel uzlaşmalara açıktır. İlkeli barış temelinde bir arada yaşayabilir.

b. Ahlaki ve Politik topluma dayanır. Kapitalist, sosyalist, feodal, endüstriyalist, tüketimci toplum mühendislerine dayalı benzer şablonist proje toplum çabalarını kapitalist tekellerin kapsamında görür. Bu tip toplum özünde yoktur, propagandası vardır. Toplumlar esas olarak politik ve ahlakidir. Ekonomik, siyasi, ideolojik ve askeri tekeller toplumun bu temel doğasını kemirerek artı-değer, hatta toplumsal haraç peşinde koşan aygıtlardır. Kendi başlarına bir de-ğerleri yoktur. Devrim bile yeni toplum yaratamaz. Devrimler ancak toplumun aşındırılan, ka-dük bırakılan ahlaki ve politik dokusunu asıl işlevine kavuşturmak için başvurulan operasyonlar olarak olumlu rol oynayabilirler. Gerisini ahlaki ve politik toplumun özgür iradesi belirler.

c. Demokratik siyasete dayanır. Ulus- devletin katı merkezli, düz çizgili, bürokratik yönetim ve idare anlayışına karşılık, tüm toplumsal gruplar ve kültürel kimliklerin kendilerini ifade eden siyasi oluşumlarla toplumun özyönetimini gerçekleştirirler. Çeşitli düzeylerde atamayla değil, seçimle başa gelen yöneticilerle işler görülür. Asıl olan meclisli, tartışmalı karar yeteneğidir. Başına buyruk yönetim geçersizdir. Genel merkezî koordinasyon kurulundan (meclis, komisyon, kongre) yerel kurullara kadar her grup ve kültürün bünyesine uygun, çok yapılı, farklı- lıklar içinde birlik arayan kurullar demetiyle toplumsal işlerin demokratik yönetimi ve denetimi gerçekleştirilir.

d. Öz savunmaya dayanır. Askeri tekel olarak değil, toplumun iç ve dış güvenlik ihtiyaçlarına göre demokratik organların sıkı kontrolü altında öz savunma birlikleri temel güçtür. Görevleri, ahlaki ve politik toplumun özgür ve farklılıklar temelinde eşitlikçi karar yapısı olarak, demokratik siyaset iradesini geçerli kılmaktır. İçten ve dıştan bu iradeyi boşa çıkaran, engelleyen, yok eden güçlerin müdahalesini etkisiz kılmaktır. Birliklerin komuta yapısı hem demokratik siyaset organlarının, hem de birlik üyelerinin çifte denetiminde olup, gerek görülürse karşılıklı öneri ve onaylamalarla rahatlıkla değiştirilebilir.

e. Genelde hegemonyacılığa, özelde ideolojik hegemonyacılığa yer yoktur. Hegemonik ilke klasik uygarlıklarda geçerlidir. Demokratik uygarlıklarda ve modernitede hegemonik güçlere ve ideolojilere hoşgörüyle bakılmaz. Farklı ifade ve demokratik yönetim sınırlarını aşınca, özyönetim ve ifade özgürlüğüyle etkisiz kılınırlar. Toplum işlerinin kolektif yönetiminde karşılıklı anlayış, farklı önerilere saygı ve demokratik karar esaslarına bağlılık şarttır. Bu konuda genel klasik uygarlık ve kapitalist modernite yönetim anlayışıyla ulus-devletin anlayışı çakışmasına rağmen, demokratik uygarlık ve modernitenin yönetim anlayışlarıyla aralarında büyük farklar ve aykırılıklar vardır. Farklar ve aykırılıklarının temelinde bürokratik, keyfi yönetimle demokratik ahlaki yönetim tarzı yatar.

Sonuç olarak çok daha kapsamlıca karşılaştırabileceğimiz kapitalist ve demokratik modernite farklılıkları, karşıtlıkları sadece bir iddia değil, somutta yaşanan kocaman iki dünyadır. Tarih boyunca bu iki dünya diyalektik karşıtlıklar halinde bazen birbirleriyle amansızca savaşan, ama aralarında barışları da eksik olmayan bir yolculukla günümüzde de benzer biçimde ilişki ve çelişkileriyle bazen çatışmakta, ba- zen barışmaktadırlar. Sonucu şüphesiz entelektüel, politik ve etik olarak mevcut sistemik yapısal bunalımdan doğru, iyi ve güzel çıkış yapanlar belirleyecektir.

• Demokratik konfederalizm denildiğinde aklımıza gelen ilk şey; demokratik komünal değerler olmaktadır. Demokratik komünal değerler insan ve toplumu var eden temel değerlerdir.

• İnsanlık bu temel değerler üzerinden toplumsallaşabilmiş ve böylece var olabilmiştir. Demokratik komünal değerler temelde üç ilkeyle var olur:

1. Kadına dayalı toplumsallaşma
2. Doğayla uyumlu yaşam
3. Ve komünaliteye dayalı dayanışmacı-ortaklaşmacı demokratik yaşam

• Demokratik konfederalizmde bu temelde değerleri kendisine esas alır. Unutmamak gerekir ki doğa bağrında büyük bir demokratik duruşu barındırır. Demokratik konfederalizm, doğadaki bu doğal demokratik duruşu toplumsal doğada yaratmanın sistemidir. Bundan dolayı Demokratik Konfederalizm sistemden kuşku duymak insandan, toplumdan ve bunları yaratan temel değerlerden kuşku duymaktadır.

• Kapitalist modernitenin ulus devletine karşı demokratik modernitenin siyasi alternatifi Demokratik Konfederalizmdir. Demokratik konfederalizm sanıldığı gibi günümüze özgü herhangi bir yönetim değildir. Tarihte olağanca ağırlığıyla yer bulan bir sistemdir. Tarih bu anlamda merkezi devletsel değil, Konfederaldir.

• Demokratik Konfederalizm; merkezi uygarlık tarihine karşı öz savunmalı, çok etnisiteli, çok kültürlü ve farklı siyasi oluşumlarda ısrarın tarihidir. Demokratik komünal değerleri temel alır. Tarihsel olarak Ortadoğu kültürel değerlerini esas alır. Evrensel kültürü kapsar.

• Demokratik konfederalizm demokratik modernitenin temel politik biçimi olup, ifade eder. Demokratik konfederalizm çözüm üretmenin en uygun demokratik siyaset aracıdır. Demokratik siyaset ise demokratik konfederalizmin inşa tarzıdır. Demokratlığını bu tarzından alıyor.

• Özgürlük, eşitlik ve demokrasi ancak toplumun kendi toplumun kendi öz vicdan ve zihniyet gücüyle yaptığı tartışma, karar ve eylem gücüyle mümkündür.

• Demokratik konfederalizm ulus devlet sistematiğinde kaynaklanan olumsuzlukları aşma potansiyeline sahip olduğu gibi toplumu politikleştirmenin en uygun aracı konumundadır. Demokratik konfederalizm ulus devletten daha fazla toplum formudur. Halkın konfederalizmidir, devlet karşıtı olmak demokrat olmayı gerektirir.

• Ulus-devlet toplumu ne kadar bastırıyor, tekleştiriyor ve demokrasiden uzaklaştırılıyorsa, Demokratik Konfederalizm modeli de o denli özgürleştirici, çoklaştırıcı ve demokratikleştiricidir.

• Demokratik Konfederalizm farklı siyasi oluşumlara çok kültürlü, tekleşmeye kapalı, ekolojist, feminist ve temel ihtiyaçlara cevap veren; topluluk tasarruflarına dayalı ekonomik yapısıyla ulus-devlet alternatifi olarak gelişir.

• Demokratik toplum gerçekten farklılıkları en geniş yaşayan toplumdur. Her toplumsal grup tek-tip kültüre ve vatandaşlığa mahkûm kılınmayan kendi öz kültürü ve kimliği etrafında oluşacak farklılıklar içinde yaşayabilir. Kimlik farklılaşmasından siyasi farklılaşmaya kadar topluluklar potansiyelini açığa çıkartıp aktif bir yaşama dönüştürebilir. Demokratik toplum anlayışında tek renklilik, çirkinlik, sıkıcılık ve fakirlik olarak görülür. Bu koşullarda eşitlik ve özgürlük daha çok sağlanmış olur. Farklılıklara dayalı eşitlik ve özgürlük daha değerlidir.

• Demokratik konfederalizmde, her topluluk, etnisite, kültür, dini cemaat, entelektüel hareket, ekonomik birim vb… birer politik birim olarak kendilerini özgürce yapılandırıp ifade edebilirler.

• Her kendiliğindenliğin yerelden küreselliğe kadar konfederasyon oluşturmaya şansı vardır. Yerelin en temel öğesi özgür tartışma ve karar hakkıdır. Her kendilik veya federe birim katılımcı demokrasi olarak da kavramlaştırılan doğrudan demokrasinin uygulanmasına sahip olması nedeniyle eşsizdir. Demokratik Konfederalizm bütün gücünü doğrudan demokrasinin uygulanabilirliğinden alır.

• Doğrudan demokrasi halkın kültürel, ekonomik ve sosyal yaşam alanlarından tümden etkin olduğu ya da bu yaşam alanlarının tümüyle iradesi temelinde yeniden ürettiği bir demokratik yaşam biçimi olmaktadır. Bu yaşam biçiminden yöneten-yönetilen ilişkisi yoktur. Halkın kendi yaşamını örgütlemesi söz konusudur.

• Doğrudan katılımcı demokrasinin ana hücresi olarak Federe birimler koşullar ve ihtiyaçlar gerekli kıldığı kadar konfedere birliklere dönüşme esnekliği bakımından eşsiz ve iddialıdır. En yerelden doğrudan demokrasinin uygulandığı, yaşandığı birimden en kültürel oluşuma kadar geliştirilen işlevselliğe demokratik siyaset demek mümkündür.

• Her köy veya mahalle rahatlıkla bir konfedere birlik olabilir. Bir yandan köyün ekolojik birimi yani federesi, diğer yandan özgür kadın birimi, öz savunma geçlik eğitim, folklor, sağlık, yardımlaşma ve ekonomik birimlere kadar çok sayıda doğrudan demokrasi birimi köy çapında birleşmek durumundadır. Bu yeni birimler birimini de rahatlıkla konfedere (federe birimler birimi) birim veya birlik denilebilir. Aynı sistem yerel, bölgesel, ulusal ve küresel seviyelere kadar taşırdığımızda demokratik konfederalizmin ne denli kapsayıcı bir sistem olduğu rahatlıkla anlaşılabilir.

• Demokratik Konfederalizm; devlet dışında kalmış toplumun kendisini örgütlediği ve güç haline getirdiği demokratik bir yaşamı ifade eder. Esas olarak ulus-devlet red eden halkın
doğrudan kendi kendisini yönetmesidir. Devletin sınırları vardır. Demokratik Konfederalizm sınırları tanımaz, sınırları aşar…

• Demokratik Konfederalizm zihniyet olarak devletten kopmaktadır. Yaşamda demokrat olmayı gerektirir. Sorumluluk bilincini taşımaktadır. Toplumsal cinsiyetçiliğe karşı olmaktadır. Ekolojik düşünmektedir. Ulus-devlet tekelleşerek, merkezileşerek, toplumdan uzaklaşarak, iktidarı esas alarak siyaset anlayışından uzak, siyaseti topluma dayalı siyaset haline getirmek ancak konfedaralizmle mümkündür.

• Demokratik Konfederalizm; devlet sınırlarını aşmaktadır. Devlet dışında kalmak radikal demokrasiyi gerektirir. Demokratik Konfederalizm doğal olarak toplumsallığın yeniden kurulmasından yana olan tüm toplumsal kesimlere dayanır.

• Demokratik Konfederalizm; halkın siyasete ilgisini artıracak bir yapılanmadır. Toplumun ve bireyin doğrudan muhatap olduğu konuları daha yakından takip edebileceği bir örgütlenme biçimi olduğundan toplumun çoğunluğunu örgütleme potansiyeline sahiptir. Demokratik konfederalizm örgütleme biçimi katılım ve örgütlenmeyi temsili demokrasiden daha kapsamlı sağlandığından gerçek anlamda demokratik toplum yaratma olanağı verir. demokratik konfederalizmde halkın kendini ifade tarzı doğrudan demokrasidir. Doğrudan demokrasi de iradenin temsili veya devredilmesi söz konusu değildir.

• Ulus-devlette uygulanan temsili demokrasi insanlığa cevap olamamıştır. Çünkü temsili demokraside toplum yoktur, halk yoktur. İrade özürlüğü gerektirir. İrade kendisini vazgeçilmez ve devredilmez kılan özelliğinden başkalarınca temsil edilemez.

1. Demokratik konfederalizm, demokratik ulusun demokratik bileşenlerinden oluşur. Devlet dışı sosyalite örgütlenmenin toplumsal, siyasal organizasyonu kapsar. Demokratik konfederalizm siyasal olduğu kadar ideolojiktir, ahlaki ve politiktir. Ulus- devlet, politika yerine ulus bürokratik iradesini koyduğundan toplumların demokratik işlerliği kalmaz. Katı bürokrasisiyle idareyi hakim kılar, politik toplumun inkarı somut olarak demokratik sistemin işlemeyişinden kendisini gösterir.

• Demokratik konfederalizm ahlaki ve politik toplumun işleyen halidir. Toplumsal doğa esas olarak ahlaki ve politik bir oluşumdur, var oluştur. Toplumlar varlığını sürdürdükçe ahlaki ve politik nitelikleri devam eder. Ahlaki ve politik niteliğini yitiren toplumlar dağılmaya, çürümeye ve yok olmaya mahkûmdur.

• Demokratik modernitenin politik biçimi demokratik konfederalizmdir. Devlet tepeden tırnağa kural demektir, demokratik konfederalizm yaratılıcılıktır. Devlet hazırı yönetir. Demokratik konfederalizm ise oluşturarak karşılıklı bağımlılık içinde yönetir.

• Devlet idareciliği toplumun felçli halini ifade eder. Ortak işlerini bürokrasiye terk etmiş bir toplum gerçekten hem zihin ve irade olarak ağır bir felçlilik halini geçirir. Politik ilkesi olmayan, işletilmeyen veya ortan kaldırılan bir toplum kadavradır. En iyi hali ise sömürge toplumu olarak ifade edilir. Bu nedenle demokratik konfederalizm politik ilkeye kazandırdığı işlerlikle hayati öneme sahiptir. Sistem olarak üstünlüğünün en temel kanıtıdır.

• Devlet idare eder demokrasiler yönetir. Devlet iktidara dayanır, demokrasiler kolektif rızaya dayanır, devletlerde atanma demokrasilerde seçim esastır. Devletlerde zorunluluk, demokrasilerde gönüllük esastır. Komünal düşünüp demokratik yaşanmadan demokratik konfederalizm gerçekleşmez yaşam bulmaz.

• Ulus devlet sonuna kadar anti demokratikçidir. Merkeziyetçiliğin yaygınlaştırılmasıdır. Demokratik konfederalizm ise demokrasinin yaygınlaştırılmasıdır. Demokratik konfederalizm topluluklar halindeki birlikler bütünlüğüdür. Devlete ihtiyaç duymadan toplumun örgütlenme halidir. Kimseyi beklemeden örgütlenip üretken hale getirilmesidir.

• Merkezi güç biriktirmez, merkezi siyasete ihtiyaç duymaz. Klasik siyasetten uzak durur, siyaset topluma devredilir. Kararlaşma süreçleri doğrudan katılımcı demokrasi ilkesine göre halka aittir.

• Demokratik konfederalizm toplumsal çeşitliliğin örgütlendirilmesidir, toplumsallaşmadır. Toplumu yönetmeyi değil, toplum gibi yaşamaktır, toplumsallaşarak toplumun iradesini esas almaktadır.

• Demokratik konfederalizm nesnel olmayı kabul etmez. Sonuna kadar kuantomiktir. Ne kadar çok toplum o kadar az devlet, ne kadar az devlet kadar çok toplum. Evrensel bağlılık
ilkesi; hiçbir şey kendi başına değildir, dayanışma içindedir. Bağlı ve insiyatifli olmak demokratik konfederalizmin ilkesidir. Bağlı ve insiyatiflik olmak; halkın farklılıkların birliğidir, çoğunluğun birliğidir. Atom yapısı gibi, hem farklıdır hem de birliktir.

• Toplumsal doğa yapısı ve bileşenleri gereği oldukça farklı farklı olduğu kadar çelişkili, aynı zamanda bir o kadar ahenkli ve uyumludur. Demokratik konfederalizm toplumsallaşmayı
gerektirir. Konuşan toplum, üretken toplum, tartışarak kararlaşan ve uygulayan toplumdur. Demokratik konfederalizm ilkesel olarak devlet olgusuna karşıdır. Çünkü devlet üst toplumun sömürü tekel örgütüdür. Önce devlet ve iktidar sonra toplum ve demokrasi.

• Devlet yapma, devlet kurma bu ideolojik sistemde yoktur. Demokratik konfederalizm halkların büyük demokrasi ve çözüm modelidir. Demokratik konfederalizm örgütlenmesi üstte kongre tabanda ise yerel komünlerdir. Devlet dışı kalmış toplumun devletsiz yönetimidir.

• Demokratik konfederalizm aynı zamanda demokratik uluslaşmadır. Siyasal, sosyal, ekonomik, kültürel, inanç ve mezhepsel, etnik, cinsiyet özgürlükçü, ekolojik ve yerel alandaki örgütlerin birliğidir.

• Demokratik konfederalizm farklılık içinde birlik, eşitlik e özgürlüğün hem bireyselliğin hem de toplumsallığın özelliği olarak yaşadığı bir demokratik toplumdur. Daha fazla eşitlik, özgürlük e demokrasi bu toplumun doğası gereğidir. Demokratik siyaset kurumun yol açtığı değişim e gelişimin sonucudur. Demokratik siyaset yürütmeden genelden toplum, özelde her halkın topluluğun ne politikleşmesi ne de politik yoldan özgürleşmesi mümkündür.

• Ulus-devlet dünya kapitalizminin merkezi gücüne bağımlı ve hizmetkarlıdır. Kapitalizmin bio- iktidar şeklinde insanın bedeni üzerinde yaşam alanlarının hepsi üzerinde iktidar uygulayarak kendisini her insanda hücre hücre örerek İçelleştiriyorsa; Kapitalizmle mücadelede her yerde verilmelidir. Yaşamın her alanında mücadele edilmeden özürlüğe ulaşmak zordur.

• Alternatif sistem Demokratik Konfederalizmdir. Konfedaralizm esprisi yerinde yönetimdir. Farklılıkların özgünlüklerin katılımıyla kararların yüz yüze alındığı meclislerdir.

• Demokratik konfederalizm bir bütün olarak toplumun tüm topluluklarının sıradan yurttaşlar tarafından yönetilmesini olanaklı kılacak doğrudan demokrasinin uygulanması yaygınlaştırılmasıdır.

• Köy, mahalle komünleri ilçe meclisleri oluşturulacak, bunları diğer ilçe meclisleriyle bir araya gelerek bölgesel konfederal meclisleri oluşturulacaktır. Bölge konfederal meclisleri de bir araya gelerek ülke genelinde bir demokratik meclis yaratacaklarıdır. Her alanda kadın, gençlik, meslek gurupları, etnik e dinsel guruplar yerelden örgütlenip konfederal öğütlenme haline gelerek, söz konusu meclislerde özgünlükleriyle yer alabilecekler.

• Demokratik konfederalizm sistemi yerleşim ve bölgeler arasında olması gereken karşılıklı bağımlılığı sürekli kılan bir sistemdir. Bu sistemden bir yerleşim her zaman diğer yerleşmelerde karşılıklı bağımlılık ilişkilerinde olan ekolojik bir bütünün en küçük parsçını oluşturur.

• Demokratik konfederalizm bir yerleşimin coğrafik olarak insani ölçekte olmasını, politik kararların bu yerleşimin komün veya meclisinde doğrudan demokrasi yoluyla oluşturulmasını savunurken; diğer taraftan her yerleşim kendi komşusu olan yerleşimleri, bölgelerin büyük coğrafik alanların ve giderek tüm insanlığı bütünleyici bir parçası olarak görmesi gerektiğine inanır.

• İrade kendisini vazgeçilmez ve devredilmez kılan özelliğinden başkalarınca temsil edilemez. Bu irade temsile izin vermez. Konfederalizm ruhu iradenin birebir yaşam bulduğunu doğrudan ya da radikal demokrasidir. Bu nedenle halkın vekilleri ya da temsilcileri olmaz. Delegeler veya seçilenler halkın görevlerinden başka bir şey olamazlar.

• Demokratik konfederalizm komün ve meclisleri birbirine bağlayan bir idari meclisleri ağıdır. Bu meclislerin üyeleri veya delegelerin çeşitli köylerdeki ve hatta büyük kentlerdeki yüz yüze ilişkiye dayanan halk komün ve meclisleri tarafından seçilir. Konfederal meclislerin üyelerinin görevleri kesinlikle bellidir ve bunları her an görevden alınabilirler.

• Üyeler veya delegeler halk meclislerinde belirlenen politikaların koordinasyonu ve icra amacıyla seçilirler ve bu açıdan halk meclislerine karşı sorumludurlar. Konfederal meclis, köylerin, kasabaların, mahalle ve kenetlerin arasında konfedere bir ağ çerçevesinde bağlantı kurmaları için bir araç işlevini görür. Demokratik Konfederalizmde işleyiş yukardan aşağıyla değil aşağıdan yukarıya çalışır. Sahip olunan güç yukarıya doğru azalır.

Toplum işlerinin kolektif yönetiminde karşılıklı anlayış, farklı önerilere saygı ve demokratik karar esaslarına bağlılık şarttır. İdeolojik hegemonya söz konusu olamaz. Çoğulculuk farklı görüş ve ideolojiler arasında da geçerlidir. Dolayısıyla milliyetçi, dinci, pozitivist bilimci, cinsiyetçi, ideolojilere ihtiyaç duymadığı gibi, hegemonya kurmaya da karşıdır. Toplumun ahlaki ve politik yapısını aşındırmadıkça hegemonya peşinde koşmadıkça, her görüş, düşünce ve inanç serbestçe ifade edilme hakkına sahiptir.

Next articleCejna Remezanê Pîroz Be!